Blog

Straffeloos sanctioneren: een keuze voor de weg van de minste juridische weerstand?

Al meer dan twintig jaar gebruikt de overheid het bestuurs(straf)recht als sanctiemiddel naast het strafrecht. Waar het strafrecht met heldere waarborgen omkleed is, roept het bestuurs(straf)recht nog de nodige vragen op. de opmars van het bestuurlijk sanctiestelsel gaat echter onverminderd door. in dit artikel gaan we in op de rechtsbescherming van subjecten bij toepassing van bestuurlijke sancties. Wij stippen hierbij… [lees meer]

Herziening Wet Bibob: het opsporen van integriteit?

Op 1 juli 2013 is de Wet Bibob aanzienlijk gewijzigd. Tien jaar na de inwerkingtreding van deze wet voegt de wetgever meer branches aan de werkingssfeer van de wet toe, en wordt het gemakkelijker gemaakt voor bestuursorganen om informatie met elkaar maar ook met het Openbaar Ministerie te delen.

In dit artikel wordt stilgestaan bij deze veranderingen, en hoe deze… [lees meer]