Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fuchs Van Baarlen Molleman Advocaten
Download onze algemene voorwaarden hier (.pdf)

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Fuchs Van Baarlen Molleman Advocaten (hierna “FBM)” is een kantoorcombinatie, geen maatschap, van de afzonderlijke advocatenkantoren van mr. Titia Fuchs (KvK-nr 60848960), mr. Femke van Baarlen (KvK-nr 56547560) en mr. Boukje Molleman (KvK-nr 68765142), die ieder voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid werken.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende- en vervolg-)opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen in de zin van artikel 6:225 lid 3 BW.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de voor FBM werkzame personen.

1.4 Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen de advocaten van FBM en de cliënt zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen (een van) de advocaten van FBM en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

I.5 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.

Artikel 2 – De opdracht

2.1 Indien een advocaat van FBM een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt, ontstaat een overeenkomst tussen de cliënt en de (eenmanszaak van de) desbetreffende advocaat, en uitdrukkelijk niet tussen de cliënt en de kantoorcombinatie als geheel. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De advocaten van FBM zijn echter, indien noodzakelijk, vrij vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.

2.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de advocaat toekomt, tenzij anders is overeengekomen.

2.3 De cliënt is gerechtigd de opdracht te allen tijde schriftelijk op te zeggen.

2.4 Het staat de advocaten van FBM vrij om de opdracht te beëindigen vanwege een geldige reden en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

2.5 Opzegging van de opdracht leidt er niet toe dat reeds verschuldigde honoraria, daaronder begrepen nog niet gedeclareerde honoraria, niet langer behoeven te worden voldaan.

Artikel 3 – Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de advocaat is het de cliënt niet toegestaan de door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 De advocaten van de kantoorcombinatie FBM zijn uitsluitend aansprakelijk voor eigen handelen.

4.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de door de advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico volgens de betreffende polis. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 5.000,-.

4.3 De advocaten van FBM zullen bij het inschakelen van derden –zoals bijvoorbeeld deskundigen- de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zullen (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van de advocaten van FBM voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten, dit in afwijking van het bepaalde in artikel 6:76 BW. De advocaten van FBM zijn gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.4 De advocaten van FBM zijn in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich zonodig tegen deze schade te verzekeren.

Artikel 5 – Honorarium, verschotten en kosten

5.1 Indien de cliënt niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, of er uitdrukkelijk voor kiest geen gebruik te maken van deze mogelijkheid, komt de advocaat een honorarium toe op basis van het bij aanvaarding van de opdracht afgesproken uurtarief. Het overeengekomen uurtarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari worden verhoogd.

5.2 Naast het honorarium is de cliënt de kosten verschuldigd van verschotten, waaronder wordt begrepen te specificeren kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van derden. Over het totaal wordt de wettelijke verplichte BTW in rekening gebracht.

5.3 Wanneer sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief worden verhoogd met 50%.

5.4 Zaken die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden behandeld worden gedeclareerd tot een maximum van de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen, waaronder begrepen de vastgestelde eigen bijdrage, en de kosten van mogelijke verschotten, die niet onder de toevoegingsvergoeding vallen.

Artikel 6 – Declaraties en opschorting van werkzaamheden

6.1 Werkzaamheden worden altijd op basis van een voorschot verricht, dat moet worden voldaan alvorens de advocaat met de werkzaamheden aanvangt. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

6.2 Declaraties dienen te worden voldaan binnen de op de declaratie aangegeven termijn. Bij niet tijdige betaling is de cliënt vanaf de dag na het verstrijken van de op de declaratie aangegeven termijn zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. De kosten die voor de inning van de declaratie noodzakelijk zijn, komen voor rekening van de cliënt.

6.3 Bij verzuim als genoemd in 6.2 is de advocaat na schriftelijke vooraankondiging gerechtigd zijn werkzaamheden voor de cliënt op te schorten. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade, materieel noch immaterieel, die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

6.4 De cliënt staat de advocaten van FBM uitdrukkelijk toe declaraties eventueel te verrekenen met voorschotten en andere gelden die zij in depot houden of doen houden voor de cliënt voor zover die gelden zonder belemmering aan de cliënt kunnen worden uitbetaald, onverminderd de in de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten gegeven voorschriften.

Artikel 7 – Gedetineerde cliënten

7.1 Met nadruk wijst FBM cliënten, tegen wie een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt op het volgende.

7.2 In de zaak waarin tegen u een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van een toevoeging op last of aanwijzing. Ook als u in de zaak waarin u wordt bijgestaan in voorlopige hechtenis hebt gezeten hebt u daar recht op, alsmede in het geval u rechtens van uw vrijheid beroofd bent voor een andere zaak dan de zaak waarin u wordt bijgestaan. Wanneer u ervoor hebt gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld onder Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

7.3 Indien de toevoeging zoals bedoeld in artikel 7.2 na 1 maart 2017 is geregistreerd kan de Raad voor Rechtsbijstand in geval van een onherroepelijke veroordeling de kosten van de rechtsbijstand van u terugvorderen indien uw inkomen en/of vermogen hoger zijn dan de normen bepaald in de Wet op de Rechtsbijstand. Deze normen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn terug te vinden op www.rechtsbijstand.nl.

7.4 Het peiljaar voor deze inkomens- en vermogenstoets is bepaald op twee jaren vóór registratie van de toevoeging als bedoeld in artikel 7.2. Het is mogelijk bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek te doen tot verlegging van het peiljaar naar het jaar van de genoemde registratie. Meer informatie over de mogelijkheid van verlegging van het peiljaar vindt u terug op www.rechtsbijstand.nl.

7.5 Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheid van een latere terugvordering van de kosten van rechtsbijstand raden wij u aan een inkomensverklaring aan te vragen via de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring vindt u op https://www.rechtsbijstand.nl/overmediation-en-rechtsbijstand/wat-is-gesubsidieerde-rechtsbijstand/inkomensverklaring. Het is ook mogelijk schriftelijk (al dan niet vanuit een detentieadres) een inkomensverklaring aan te vragen. Uw advocaat zal u op aanvraag het benodigde formulier verstrekken.

Artikel 8 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

8.1 Wanneer uw inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Veiligheid en Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u ervoor hebt gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld onder Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

8.2 Wanneer een van de aan FBM verbonden advocaten voor u optreedt op basis van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, wordt de aan u op te leggen eigen bijdrage bij wijze van voorschot aan u in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld onder Artikel 6 van toepassing.

Artikel 9 – Geheimhouding

De advocaten van FBM zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting. De advocaten van FBM zullen bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

Artikel 10 – Bewaren gegevens

De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak zijn de advocaten van FBM ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren. Processtukken die aan een justitiële autoriteit dienen te worden geretourneerd, worden niet bewaard.

Artikel 11 – Klachten en geschillen

FBM heeft een interne klachtenregeling, die is gepubliceerd op onze website www.fbmadvocaten.nl. Als de interne klachtenregeling niet volstaat in het voorkomende geval dan kunnen klachten worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, de advocaten van FBM zijn aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van een aan de advocaat verstrekte opdracht, daaronder mede begrepen declaratiegeschillen, zullen conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur worden beslecht. Dit reglement kan worden gedownload via het internetadres www.degeschillencommissie.nl. Indien het geschil niet krachtens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden beslecht dan kunnen geschillen worden voorgelegd aan de deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam of aan de Rechtbank te Amsterdam.

Amsterdam, 24 oktober 2017